Strammer inn tillatelsen til Rudskogen motorsenter

Home » Nyheter » Nettnytt » Strammer inn tillatelsen til Rudskogen motorsenter

Rudskogen motorsenter i Rakkestad får nye krav til støynivå. Den nye tillatelsen setter også nye tidsrammer for når det blir tillatt med støyende drift.

Statsforvalteren har vurdert at forurensningen har blitt vesentlig større enn ventet da tillatelsen ble gitt i 2009, og det er behov for å regulere forurensningen ytterligere gjennom å endre denne tillatelsen. Dette gjelder spesielt vilkårene som regulerer støy.

– Det har vært vanskelige avveininger mellom naboenes behov for mindre støy og den samfunnsnyttige virksomheten senteret driver. Rudskogen er et viktig anlegg for forebyggende trafikksikkerhet. Den er blant annet øvingsbane for utrykningspersonell, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth i klima- og miljøvernavdelingen.

Tillatelsen er endret blant annet på følgende punkter:

  • Grenseverdier: Vi har justert ned grenseverdiene ved målepunktet på anlegget fra 114 til 110 desibel (dB) innenfor fastsatte åpningstider. Dette vil redusere støybelastningen hos naboene.
  • Særlig støyende aktivitet: Vi åpner for fire støyende aktivitetsdager i måneden. Grenseverdiene ved målepunktet på anlegget er da satt til maks 116 dB, og må gjennomføres innenfor fastsatte driftstider. Grunnen til begrensningene på antall dager for denne type aktivitet skyldes at støy da vurderes å være svært belastende hos nabo.
  • Aktiviteter på søndager: Vi har fortsatt begrensninger knyttet til støy på søndager, men har åpnet for mindre støyende aktiviteter mellom klokken 13:00 og 19:00, som ikke overstiger 85dB. Støy hos naboene beregnes da å være minimal. Vi tillater gjennomføring av nasjonale og internasjonale mesterskap inntil åtte søndager i året, og da med åpningstid fra klokken 09:00 til 20:00. Ved slike mesterskap tillates det vi kaller «særlig støyende aktivitet», som innebærer støy ved målepunkt på anlegg opp til 116 dB.

Endringene i tillatelsen er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd punkt 1 og 4.

For detaljerte rammer og vilkår viser vi til vedtaket og tillatelsen med vilkår som er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

Siden noen av endringene i tillatelsen kan påvirke allerede planlagte aktiviteter, vil tillatelsen først gjelde fra 1. januar 2023. Dette innebærer at dagens tillatelse for motorsenteret, uten endringer, gjelder ut 2022.

Informasjon om klageadgang

Vedtaket om endret tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet. Klagefristen er satt til 19.7.2022.  En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Referanse: «Klage på vedtak om tillatelse i sak 2019/11418»